ساختار سمينار

 
بیست و هشتمین سمینار سالیانه فارابی
عوارض جراحی های چشم  
  
13-15  اردیبهشـت  1402
 
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه پرستاری بیمارستان فارابی

 

گروه برگزاری

دکتر سید حسن هاشمی

دکتر مهدی خداپرست زواره

دکتر محمدرضا اکبری

دکتر محمود جباروند

دکتر حمید ریاضی

آقای سعید مرادی 

 

 

 


دبیر علمی :

 

 

 دبیـر علمی: دکتـر رضا زارعی 

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار