برنامه روزانه كارگاه ها

Workshops

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 1402/02/13
12:30 - 11:00

 دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر سمیرا یادگاری
دکتر مطهره صادقي
 سالن هگمتانه
 1402/02/13
15:30 - 14:00

  علیرضا خدابنده
 سالن هگمتانه
 1402/02/13
17:30 - 16:00

 دکتر حيدر اميني
دکتر مونا سيد صفي زاده
دکتر سيد مهدي طباطبايي
 سالن رازی
 1402/02/13
17:30 - 16:00

 دکتر زهرا مهدی زاد
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
دکتر سيدعلي طباطبايي
 سالن حافظ
 1402/02/13
17:30 - 16:00

 دکتر فاطمه عليپور
دکتر سید حسام هاشمیان
 سالن هگمتانه
 1402/02/14
10:00 - 08:00

 دکتر فریبا قاسمی
دکتر فاطمه بازوند
 سالن مولوی
 1402/02/14
10:00 - 08:00

 دکتر محمود جباروند
دکتر مهران زارعی قنواتی
 سالن هگمتانه
 1402/02/14
12:30 - 10:30

 دکتر رضا زارعي
دکتر يداله اسلامي
دکتر علي عظيمي
 سالن مولوی
 1402/02/14
12:30 - 10:30

 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر مهرداد محمدپور
 سالن هگمتانه
 1402/02/14
16:00 - 14:00

 دکتر محمد زارعی
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
 سالن مولوی
 1402/02/14
16:00 - 14:00

 دکتر سيدضياءالدين طباطبائي محمدي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
دکتر اميرحسين آقاجاني
 سالن هگمتانه
 1402/02/15
10:00 - 08:00

 دکتر بهرام اشراقي
دکتر فرزاد پاكدل
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
 سالن مولوی
 1402/02/15
12:30 - 10:30

 دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر بابك معصوميان
 سالن رازی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار