برنامه روزانه كارگاه ها

Workshops

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 1403/02/05
12:30 - 11:00

 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر پریسا عبدی
 سالن مولوی
 1403/02/05
12:30 - 11:00

 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مطهره صادقی
 سالن هگمتانه
 1403/02/05
15:30 - 14:00

 دکتر علیرضا خدابنده
دکتر فاطمه بازوند
دکتر زهرا مهدی زاد
 سالن هگمتانه
 1403/02/05
17:30 - 16:00

 دکتر مونا سادات سید صفی زاده
دکتر سید مهدی طباطبایی
دکتر علی عظیمی
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
10:00 - 08:00

 دکتر فاطمه بازوند
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
 سالن مولوی
 1403/02/06
10:00 - 08:00

 دکتر محمود جباروند
دکتر مهرداد محمدپور
دکتر فاطمه علیپور
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
12:30 - 10:30

 دکتر رضا زارعی
دکتر زکیه واحدیان
دکتر مهرنوش قاسمی جیردهی
 سالن مولوی
 1403/02/06
12:30 - 10:30

 دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
16:00 - 14:00

 دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
دکتر سیدعلی طباطبایی
 سالن مولوی
 1403/02/06
16:00 - 14:00

 دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر سید محسن رفیع زاده
دکتر امیرحسین آقاجانی
 سالن هگمتانه
 1403/02/07
10:30 - 08:30

 دکتر ابوالفضل كسائی
دکتر سیدضیاءالدین طباطبائی محمدی
دکتر امیرحسین آقاجانی
 سالن مولوی
 1403/02/07
10:30 - 08:30

 دکتر مهدی خداپرست زواره
دکتر سید حسام هاشمیان
 سالن توسکا
 1403/02/07
13:00 - 11:00

 دکتر مسعود اقصایی فرد
دکتر سمیرا یادگاری
 سالن مولوی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار