تاریخ های مهم

بیست نهمین سمینار سالیانه فارابی 

* تاریخ برگزاری 7-5  اردیبهشـت  1403

تاریخ شروع ثبت نام  15 اسفند 1402 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار