ثبت نام شدگان برنامه یک روزه پرستاریردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1   الهیاری  - الهه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 2   گلیج  - سعیده کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 3   ابراهیمی  - سمانه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 4   اسدی  - امنه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 5   اسماعیلی  - محدثه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 6   اظهری  - مهدیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 7   اقدم  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 8   امامی  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 9   امانی  - پریسا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 10   امیر شهریار  - مینا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 11   امیری  - معصومه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 12   امینی  - گیتی کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 13   امینی  - کیوان کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 14   امینی زاد  - مهتاب کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 15   اورعی  - مائده کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 16   باب زن  - نجیبه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 17   باباکمال  - زهره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 18   برادران  - فایزه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 19   بهمن نیا  - انیتا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 20   پایداری  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 21   پرچهره  - سمیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 22   پور اصغر  - الهه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 23   پورستار  - رقیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 24   تاتینا  - رویا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 25   جاودانه  - لیلا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 26   حاج زین العابدین  - سمیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 27   حبیبی  - فریبا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 28   حسین پور  - محیا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 29   حسینی  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 30   حضرتی  - عباس کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 31   حیدری  - سارینا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 32   خیری  - فایزه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 33   دمیر چلی  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 34   دولو  - فایزه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 35   دیمه کار  - زینب کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 36   رادنیا  - مایسا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 37   راستگو  - مهدی کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 38   رجبی  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 39   رحمت حیدری  - لیلا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 40   رحمتی  - ساجده کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 41   رحیمی  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 42   رحیمی  - بهناز کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 43   رحیمی زاد  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 44   رضایی  - شادی کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 45   ره گشا  - صفورا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 46   رهبر  - ریحانه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 47   روشن  - ملیکا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 48   رکاب  - سولماز کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 49   زرینی  - محبوبه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 50   زینال زاده  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 51   زینالی  - سحر کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 52   سبحانیان  - فاطمه سادات کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 53   سلیمانی  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 54   سلیمانی  - سوگند کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 55   شریفی مهر  - سارا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 56   شمشادی  - طاهره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 57   شهراب  - الهام کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 58   صالح مرام  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 59   صبوری  - محدثه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 60   صحبتی  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 61   صفری  - سارا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 62   صمد زاده  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 63   ضرابی  - سیما کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 64   طاهری  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 65   طهماسبی  - نادر کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 66   عباسی  - الهام کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 67   علا الدینی  - ندا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 68   علی ابادیان  - سودابه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 69   غلامی  - رضوانه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 70   غیبی  - زینب کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 71   فتحی  - ماهان کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 72   فراز مند  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 73   فروتن  - ماهک کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 74   فلاح  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 75   قلی زاده  - لیلا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 76   قلی وند  - مهدی کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 77   گودرزی  - پرستو کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 78   م روشن  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 79   مالمیر  - نیلوفر کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 80   ماهیدشتی  - میلاد کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 81   محمد تقی  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 82   محمدزاده  - مینا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 83   محمدی  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 84   معمار زاده  - شیما کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 85   ملا حسینی  - اذر کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 86   ملکی  - تکتم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 87   مهدوی  - سمیرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 88   موسوی  - فایزه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 89   مولودی  - مرضیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 90   میرزائی  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 91   نجف زاده  - امیر حسین کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 92   ندری  - مهران کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 93   نصراله زاده  - ستاره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 94   نظری  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 95   نمازی زواره  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 96   نورالهی  - پریسا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 97   نورانی  - مرضیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 98   کارور  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 99   کبوتران  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 100   کثیری  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 101   کرمی  - سارا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 102   کریم خانی  - شبوا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 103   کنگاوری  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 104   کوهستانی  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 105  اجاقی  - سکینه کارشناس پرستاری ثبت نام اولیه
 106  استاد علیپور  - عباس متخصص بیهوشی ثبت نام قطعی
 107  امینی  - گیتی کارشناس پرستاری ثبت نام اولیه
 108  انصاری معروف  - انسیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 109  بایرامی  - ندا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 110  بوژآبادی  - لیلا تكنسين اتاق عمل ثبت نام قطعی
 111  پاشا نزاد  - زهره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 112  پودینه  - نصرت کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 113  پوریانی  - ابوالقاسم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 114  حسن زادگان  - لیلی کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 115  خواسی  - منصوره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 116  خوش نژاد  - سعیده کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 117  رستمی  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 118  رضایی  - شادی کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 119  شاملوی  - فاطمه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 120  صمیمی  - ساغر متخصص بیهوشی ثبت نام قطعی
 121  عالی  - مژگان کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 122  عباسی  - زهرا دکترای پرستاری ثبت نام قطعی
 123  قربانی  - مریم کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 124  گودرزی  - پرستو کارشناس پرستاری ثبت نام اولیه
 125  متاعی  - شهاب کارشناس بیهوشی ثبت نام قطعی
 126  مجتهدی  - شیوا کارشناس پرستاری ثبت نام اولیه
 127  محمدی  - آرمان کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 128  مشهدی فراهانی  - سمیه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 129  نجفی  - طاهره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 130  نصیری  - زهرا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 131  نظری  - نیما متخصص بیهوشی ثبت نام قطعی
 132  نوروزی  - طاهره کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 133  نوماهانی  - مهدیه السادات کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 134  کریمی  - ثریا کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:130

اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار