ثبت نام شدگان برنامه یک روزه ترجمانيردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1  احمدی  - محمدجواد مهندس ثبت نام قطعی
 2  احمدی  - محمدجواد مهندس ثبت نام قطعی
 3  احمدی  - علی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 4  امان اللهی  - مبینا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 5  تقی راد  - حمیدرضا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 6  تقی زاده  - سارا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 7  حیاتی  - علیرضا چشم پزشک ثبت نام قطعی
 8  حیدری  - رضا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 9  خادمی  - محمد ابراهیم PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 10  ربانی  - حسین PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 11  سعیدیان  - جمشید PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 12  شایگان  - پویا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 13  غلامی  - رضوانه کارشناس پرستاری ثبت نام قطعی
 14  لطیفی  - حمید PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 15  ناظری اردکانی  - محمدمهدی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 16  نجفی  - امیرحسین PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 17  کلانتریون  - معصومه PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:17

اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار