ثبت نام شدگان برنامه یک روزه ترجمانيردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1  احمدی  - محمد جواد مهندس ثبت نام قطعی
 2  اقاپور  - مهدی سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 3  بهمن‌زیاری  - نجمه پزشک ثبت نام قطعی
 4  بی باك  - زهرا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 5  تقی آبادی  - احسان PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 6  تقی راد  - حمیدرضا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 7  تقی زاده  - سارا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 8  توكلی  - سید امیرحسین PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 9  چراغی  - سارا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 10  حیدری  - رضا مهندس ثبت نام قطعی
 11  دلریش  - الهام PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 12  راد  - منصور پزشک ثبت نام قطعی
 13  رشیدی پور  - آیدا مهندس ثبت نام اولیه
 14  رضایت  - سیدمهدی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 15  زحمت كشان  - معصومه PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 16  عرب علی بیگ  - حسین PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 17  فرخ پور  - حسین PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 18  كیهان ور  - پیمان PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 19  گندمی  - ایمان مهندس ثبت نام قطعی
 20  محمدزاده  - مریم PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 21  محمودی  - طاهره PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 22  مصباح حصاری  - مژگان چشم پزشک ثبت نام اولیه
 23  مطهری  - محمد PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 24  مهروی  - بیتا PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 25  نادمی  - نغمه سایر رشته ها ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:21

اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار