ثبت نام شدگان همکاران شرکتهای تجاریردیفنام و نام خانوادگیشرکتوضعیت ثبت نام
 1  وارسی  ارمان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 2  دوستی  الهام آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 3  مجید  امیریان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 4  امین  رحمانی آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 5  پور مهران  كیمیا آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 6  وارسی  كیوان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 7  آرشیا  محلوجیان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 8  خلیل پور  مسعود آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 9  وحید  منصوری آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 10  زیبا زاد  مهسا آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 11  اردلان  مهینی آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 12  حسین  امیری آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 13  تورج  دشتبان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 14  سلیمانی  رضا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 15  مبین  زهرا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 16  علیرضا  صالحیان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 17  سید حمید  میریوسفی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 18  ابتدائی  میلاد آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 19  حیدری  نسترن آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 20  مهدی  احمدی آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 21  علیرضا  بانكی آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 22  وحید  حمدی آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 23  رضائی  سولماز آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 24  نواب  اشكان ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 25  عباسی  پریسا ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 26  حسام  حاتمی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 27  عباسی  حمید ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 28  الهه  خاجی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 29  امین  رستمی پور ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 30  بهنام  شكری ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 31  صمد  علیدوست ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 32  سارا  قوامی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 33  محمدكاظم  متوسل ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 34  مهدی  نائل ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 35  رضا  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 36  عادل  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 37  نادر  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 38  جواد  یوسف زاده ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 39  ظفری  حمید اميران پزشكي پارس ثبت نام اولیه
 40  ظفری  مازیار اميران پزشكي پارس ثبت نام اولیه
 41  عبدالله زاده  مریم اميران پزشكي پارس ثبت نام اولیه
 42  ظفردیزجی  منصوره اميران پزشكي پارس ثبت نام اولیه
 43  گواهي  الهه ايران ممكو ثبت نام اولیه
 44  آرش  الیاسی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 45  امیر  امیدی ارجنكی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 46  كریمیان  امیر منصور ايران ممكو ثبت نام اولیه
 47  فرزانه  امین دهقان ايران ممكو ثبت نام اولیه
 48  بلوچ  بردیا ايران ممكو ثبت نام اولیه
 49  سهیل  بلوردی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 50  ماني  تمهيدي ايران ممكو ثبت نام اولیه
 51  رضا  تمهيدي ايران ممكو ثبت نام اولیه
 52  فرزين  جابری ايران ممكو ثبت نام اولیه
 53  مصطفی  جامه در ايران ممكو ثبت نام اولیه
 54  محقق  رضا ايران ممكو ثبت نام اولیه
 55  فاطمه  شفيعيان ايران ممكو ثبت نام اولیه
 56  گرزینی  عباس ايران ممكو ثبت نام اولیه
 57  ساریخانی  مهدیه ايران ممكو ثبت نام اولیه
 58  خاکسار  الهه بانک چشم جمهوري اسلامي ايران ثبت نام اولیه
 59  جوادی  مطلب بانک چشم جمهوري اسلامي ايران ثبت نام اولیه
 60  یونس  اشهری باهرمهد ثبت نام اولیه
 61  لطفی  بهاره باهرمهد ثبت نام اولیه
 62  حسین  خلیل آذر باهرمهد ثبت نام اولیه
 63  یاشار  رمضانی باهرمهد ثبت نام اولیه
 64  شقایق  زارعی باهرمهد ثبت نام اولیه
 65  سینا  زمانی باهرمهد ثبت نام اولیه
 66  ایران نژاد  سارا باهرمهد ثبت نام اولیه
 67  تیلی  فاطمه باهرمهد ثبت نام اولیه
 68  دل آرام السادات  میرمحمد صادقی باهرمهد ثبت نام اولیه
 69  تقی زاده  سارا بنياد شمس - مركز تحقيقات فارابي ثبت نام اولیه
 70  لاله  لیلا بنياد شمس - مركز تحقيقات فارابي ثبت نام اولیه
 71  شمس  مریم السادات بنياد شمس - مركز تحقيقات فارابي ثبت نام اولیه
 72  بهمن زیاری  نجمه بنياد شمس - مركز تحقيقات فارابي ثبت نام اولیه
 73  دلشاد اقدم  هانیه بنياد شمس - مركز تحقيقات فارابي ثبت نام اولیه
 74  آرین فرد  یوسف بنياد شمس - مركز تحقيقات فارابي ثبت نام اولیه
 75  نگار  برناسی بينا چشم ثبت نام اولیه
 76  امیرحسین  جمالی بينا چشم ثبت نام اولیه
 77  میلاد  رادپور بينا چشم ثبت نام اولیه
 78  امیر  عمادی بينا چشم ثبت نام اولیه
 79  مرتضی  فتاحی بينا چشم ثبت نام اولیه
 80  جهانگیر  میراحمدی شریفی بينا چشم ثبت نام اولیه
 81  دلارام  میراحمدی شریفی بينا چشم ثبت نام اولیه
 82  سبحان  نبی زاده بينا چشم ثبت نام اولیه
 83  یاری قلی  علی بينا طب ثبت نام اولیه
 84  بیات  محمد بينا طب ثبت نام اولیه
 85  یاری قلی  محمدرضا بينا طب ثبت نام اولیه
 86  یاری قلی  مهدی بينا طب ثبت نام اولیه
 87  پونه  حسن زاده پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 88  آرش  درچه طالبی پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 89  سید محمود  ذبیحی نیا مقدم پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 90  آزادی خواه  سوگند پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 91  جلی  شهرزاد پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 92  قنبری  فریبا پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 93  نریمانی راد  محسن پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 94  حسینی  محمد پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 95  مرادی  مریم پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 96  محسن  موسوی شاهرخ پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 97  باقری  فاطمه پروتز چشم ماهان ثبت نام اولیه
 98  خضری  محمود پروتز چشم ماهان ثبت نام اولیه
 99  خضری  مهدی پروتز چشم ماهان ثبت نام اولیه
 100  صیادفر  میثم پروتز چشم ماهان ثبت نام اولیه
 101  نیك  امیرمحمد پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 102  قاصر  علیداد پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 103  حميد  قاصر پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 104  علیرضا  قاصر پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 105  پیروزمند  مرتضی پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 106  دانایی  مهران پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 107  هوشنگ  ناصرنیا پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 108  محسن  نیكوكار پيشرفت درمان ثبت نام اولیه
 109  سالاری  ارمان درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 110  حیدری  امیررضا درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 111  مارچینی  انریكو درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 112  پورجعفر  بهرام درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 113  فدائی  جاوید درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 114  نوروزی  شیوا درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 115  عزت ور  قاسم درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 116  خوش حال  مینو درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 117  خوش حال  نوشین درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 118  علی اكبر  زلالی ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 119  حمید  زلالی ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 120  محمد پارسا  زلالی ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 121  شهرام  صوفی ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 122  سید جواد  طباطبایی ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 123  نوید  طحان پور ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 124  محمد رضا  غلامی ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 125  محبی  فرهاد ديدگاه طب ثبت نام اولیه
 126  ابراهیمی  الناز سایا طب مانا ثبت نام اولیه
 127  شیبانی  الهه سایا طب مانا ثبت نام اولیه
 128  گودرزی  پریا سایا طب مانا ثبت نام اولیه
 129  رنجبر  شیما سایا طب مانا ثبت نام اولیه
 130  عظیمی  محمد سایا طب مانا ثبت نام اولیه
 131  یارمحمدی  آریا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 132  خزائلی  امیررضا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 133  ريحانه  روغنی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 134  علیلیان  شورانگیز صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 135  نظام آبادی  عارفه صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 136  نصرتی  عباس صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 137  مهرداد  كوهستانی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 138  موسوی  لیلا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 139  اعظمیان  میلاد صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 140  موسوی  نازنین صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 141  عطاء  نظری صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 142  نصیرزاده  نونا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 143  انجام روز  آرزو فجرشاهد ثبت نام اولیه
 144  مهندس علی  اسفندیاری فجرشاهد ثبت نام اولیه
 145  سید ابراهیم  ترابی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 146  شیوا  خالویی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 147  بادسار  خلیل فجرشاهد ثبت نام اولیه
 148  شقایق  درخشان فجرشاهد ثبت نام اولیه
 149  حسن  دهقان فجرشاهد ثبت نام اولیه
 150  كيومرث  دهنوی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 151  اميررضا  صمدزاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 152  امیر حسین  صمدزاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 153  یاسری  فاطمه فجرشاهد ثبت نام اولیه
 154  مهندس بابك  قهرمان زاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 155  مهندس مسعود  محمد زمانی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 156  صابری  مریم فجرشاهد ثبت نام اولیه
 157  مهندس سید محسن  میری فجرشاهد ثبت نام اولیه
 158  سلیمانی پور  وحید فجرشاهد ثبت نام اولیه
 159  عبدالله  یزدانی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 160  غلام نژاد جاوید  ایرج فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 161  فرهادی  ایرج فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 162  علوی نژاد  بابك فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 163  داوری  علی فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 164  جعفری  محمد فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 165  خضری یزدی  منا فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 166  محمدی  آروین كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 167  مدیرروستا  شیوا كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 168  یلچی  فرزانه كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 169  مریم  بهارلو لردگان ثبت نام اولیه
 170  رضا  بیات لردگان ثبت نام اولیه
 171  لیلا  تاجداری لردگان ثبت نام اولیه
 172  مهدی  خاتم ساز لردگان ثبت نام اولیه
 173  احسان  خطیب نیا لردگان ثبت نام اولیه
 174  سكینه  مفتاح لردگان ثبت نام اولیه
 175  فرامرز  نفریه لردگان ثبت نام اولیه
 176  محمد  اكرمی مارستان ثبت نام اولیه
 177  نیلوفر  درویش مارستان ثبت نام اولیه
 178  مسعود  صف شكن مارستان ثبت نام اولیه
 179  لاجوردی  فرداد مارستان ثبت نام اولیه
 180  عليرضا  همائي مارستان ثبت نام اولیه
 181  ایامی  سعید مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد بهشتي ثبت نام اولیه
 182  عابدینی  مهدی مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد بهشتي ثبت نام اولیه
 183  عليزاده  محمد مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم ثبت نام اولیه
 184  فرهمند  منيره مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم ثبت نام اولیه
 185  حاصلی مفرد  ازاده مرکز تحقیقات نگاه ثبت نام اولیه
 186  خلیلی  شیوا مرکز تحقیقات نگاه ثبت نام اولیه
 187  مهدی  اشرفی مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 188  خانم  الهام مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 189  محمد  پيام مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 190  مهندس  تبسم مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 191  مهندس محمدرضا  محمد مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 192  یگانه  محمدی مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 193  فرشاد  مهرپور مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 194  محمد  هاشمی مهندسي پزشكي عالي پيام ثبت نام اولیه
 195  مهدی  تركمانه موج طب پارسیان ثبت نام اولیه
 196  مهدی  صالحی موج طب پارسیان ثبت نام اولیه
 197  دامغانی  میترا موج طب پارسیان ثبت نام اولیه
 198  مظفر  یوسفی موج طب پارسیان ثبت نام اولیه
 199  كاظمی  آرزو نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 200  كزازی  اعظم نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 201  عباسی  افشان نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 202  زرگری  امیررضا نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 203  هلیلیان  باربد نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 204  اطیابی  دكتر حسن نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 205  نوروزپور  ساسان نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 206  اقدمی  سمیه نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 207  جانقلی  شیوا نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 208  رحیمی  مارال نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 209  اویسی  محمد نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 210  اسداللهی  محمدرضا نخ جراحان طب سینا ثبت نام اولیه
 211  یزدانی  الناز هلدينگ هيتكو ثبت نام اولیه
 212  مهینی فراهانی  تینا هلدينگ هيتكو ثبت نام اولیه
 213  هلاكوئی  شبنم هلدينگ هيتكو ثبت نام اولیه
 214  اقبال  هادی هلدينگ هيتكو ثبت نام اولیه

  تعدا افرا ثبت نام قطعی:0

اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار