برنامه روزانه سمپوزيوم ها

Symposiums

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 1402/02/13
10:00 - 08:00

 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر مهدي خداپرست زواره
 سالن اصلی
 1402/02/13
12:30 - 11:00

 دکتر حمید ریاضی اصفهانی
دکتر الیاس خلیلی پور
 سالن اصلی
 1402/02/13
15:30 - 14:00

 دکتر علي صادقی طاری
دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر محمدطاهر رجبي
 سالن اصلی
 1402/02/14
10:00 - 08:00

 دکتر قاسم فخرايي
دکتر زكیه واحدیان
 سالن اصلی
 1402/02/14
12:30 - 10:30

 دکتر محمدرضا اكبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
 سالن اصلی
 1402/02/14
16:00 - 14:00

 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
دکتر مهرناز عتیقه چیان
 سالن اصلی
 1402/02/15
10:00 - 08:00

 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
 سالن اصلی
 1402/02/15
12:30 - 10:30

 دکتر سيدفرزاد محمدي
دکتر حامد قاسمی
دکتر پریسا عبدی
 سالن اصلی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار