برنامه روزانه سمپوزيوم ها

Symposiums

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 1403/02/05
10:00 - 08:00

 دکتر محمدناصر هاشمیان
دکتر مهدی خداپرست زواره
 سالن اصلی
 1403/02/05
12:30 - 11:00

 دکتر فریبا قاسمی
دکتر محمد زارعی
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
 سالن اصلی
 1403/02/05
15:30 - 14:00

 دکتر علی صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر غلامحسین آقائی
 سالن اصلی
 1403/02/05
17:30 - 16:00

 دکتر سیدعلی طباطبایی
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر زهرا مهدی زاد
 سالن اصلی
 1403/02/06
10:00 - 08:00

 دکتر یداله اسلامی
دکتر قاسم فخرایی
دکتر معصومه سادات معصوم پور
 سالن اصلی
 1403/02/06
12:30 - 10:30

Symposium: Best and Worst Cases in My Practice That I Had in Last Year (Anterior Segment)
 دکتر سیدحسن هاشمی
دکتر سیدفرزاد محمدی
دکتر صادق غفاریان
 سالن اصلی
 1403/02/06
16:00 - 14:00

 دکتر آرش میرمحمد صادقی
 سالن اصلی
 1403/02/07
10:30 - 08:30

 دکتر هوشنگ فقیهی
دکتر اسماعیل اسعدی خامنه
 سالن اصلی
 1403/02/07
13:00 - 11:00

 دکتر حامد قاسمی
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر احمد معصومی
 سالن اصلی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار