ساختار سمينار

 
بیست و نهمین سمینار سالیانه فارابی
تصمیم گیری در جراحی های چشم  
7-5  اردیبهشـت  1403
 
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه چشم پزشکی ترجمانی بیمارستان فارابی
گروه اپتومتری بیمارستان فارابی
گروه پرستاری بیمارستان فارابی
 

 

گروه برگزاری

 دکتـر سید حسن هاشمی

دکتـر محمود جباروند  

دکتـر محمدرضا اکبری

 دکتـر مهدی خداپرست زواره 

 دکتـر حمید ریاضی 

 

دبیر علمی 

  دبیـر علمی: دکتـر مسعود اقصائی فرد 

 

 

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار