برنامه روزانهزمانعنواناداره کنندگانمکان
 1403/02/05
16:00 - 07:30

ثبت نام
   
 1403/02/05
10:00 - 08:00

 دکتر محمدناصر هاشمیان
دکتر مهدی خداپرست زواره
 سالن اصلی
 1403/02/05
10:30 - 10:00

Opening Ceremony
   سالن اصلی
 1403/02/05
11:00 - 10:30

استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 1403/02/05
12:30 - 11:00

 دکتر فریبا قاسمی
دکتر محمد زارعی
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
 سالن اصلی
 1403/02/05
12:30 - 11:00

 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر پریسا عبدی
 سالن مولوی
 1403/02/05
12:30 - 11:00

 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مطهره صادقی
 سالن هگمتانه
 1403/02/05
14:00 - 12:30

نماز و ناهار
   سالن غذا خوری
 1403/02/05
15:30 - 14:00

 دکتر علی صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر غلامحسین آقائی
 سالن اصلی
 1403/02/05
15:30 - 14:00

 دکتر علیرضا خدابنده
دکتر فاطمه بازوند
دکتر زهرا مهدی زاد
 سالن هگمتانه
 1403/02/05
16:00 - 15:30

استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 1403/02/05
17:30 - 16:00

 دکتر سیدعلی طباطبایی
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر زهرا مهدی زاد
 سالن اصلی
 1403/02/05
17:30 - 16:00

 دکتر مونا سادات سید صفی زاده
دکتر سید مهدی طباطبایی
دکتر علی عظیمی
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
10:00 - 08:00

 دکتر یداله اسلامی
دکتر قاسم فخرایی
دکتر معصومه سادات معصوم پور
 سالن اصلی
 1403/02/06
10:00 - 08:00

 دکتر فاطمه بازوند
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
 سالن مولوی
 1403/02/06
10:00 - 08:00

 دکتر محمود جباروند
دکتر مهرداد محمدپور
دکتر فاطمه علیپور
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
10:30 - 10:00

استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 1403/02/06
12:30 - 10:30

Symposium: Best and Worst Cases in My Practice That I Had in Last Year (Anterior Segment)
 دکتر سیدحسن هاشمی
دکتر سیدفرزاد محمدی
دکتر صادق غفاریان
 سالن اصلی
 1403/02/06
12:30 - 10:30

 دکتر رضا زارعی
دکتر زکیه واحدیان
دکتر مهرنوش قاسمی جیردهی
 سالن مولوی
 1403/02/06
12:30 - 10:30

 دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
14:00 - 12:30

نماز و ناهار
   سالن غذا خوری
 1403/02/06
16:00 - 14:00

 دکتر آرش میرمحمد صادقی
 سالن اصلی
 1403/02/06
16:00 - 14:00

 دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
دکتر سیدعلی طباطبایی
 سالن مولوی
 1403/02/06
16:00 - 14:00

 دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر سید محسن رفیع زاده
دکتر امیرحسین آقاجانی
 سالن هگمتانه
 1403/02/06
16:30 - 16:00

استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 1403/02/06
19:00 - 16:30

ویدئو ژورنال
   سالن هگمتانه
 1403/02/06
23:00 - 19:30

جشن شب فارابی
   سالن اصلی
 1403/02/07
10:30 - 08:30

 دکتر هوشنگ فقیهی
دکتر اسماعیل اسعدی خامنه
 سالن اصلی
 1403/02/07
10:30 - 08:30

 دکتر ابوالفضل كسائی
دکتر سیدضیاءالدین طباطبائی محمدی
دکتر امیرحسین آقاجانی
 سالن مولوی
 1403/02/07
10:30 - 08:30

 دکتر مهدی خداپرست زواره
دکتر سید حسام هاشمیان
 سالن توسکا
 1403/02/07
11:00 - 10:30

استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 1403/02/07
13:00 - 11:00

 دکتر حامد قاسمی
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر احمد معصومی
 سالن اصلی
 1403/02/07
13:00 - 11:00

 دکتر مسعود اقصایی فرد
دکتر سمیرا یادگاری
 سالن مولوی
 1403/02/07
14:30 - 13:00

نماز و ناهار
   سالن غذا خوری


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار