هیئت علمی سمينار

  سگمان قدامی

سگمان خلفی

استرابیسم و نوروافتالمولوژی

گلوكوم

پلاستیک و ترمیمی چشم

بیهوشی

اپتومتری

پرستاري

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار