جزئیات برنامهسمپوزیوم: Vitreoretinal Considerations in Common Ophthalmic Surgeries
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر فریبا قاسمی, دکتر محمد زارعی, دکتر محمدرضا مهرابی بهار
     
زمانعنواناعضای پانل
12:30 - 11:00  Vitreoretinal Considerations in Common Ophthalmic Surgeries   دکتر امین الله نیك اقبالی
دکتر رضا كارخانه
دکتر مسعود ناصری پور
دکتر سیامك مرادیان
دکتر مسعودرضا معنویت
دکتر سعید کریمی
دکتر محمدحسین آهور
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
دکتر سیده مریم حسینی
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار