جزئیات برنامهکارگاه: Decision Making in Choosing The Best IOL
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403
مکان: سالن مولوی
اداره کنندگان: دکتر سید حسام هاشمیان, دکتر پریسا عبدی
     
زمانعنواناعضای پانل
12:30 - 11:00  Decision Making in Choosing The Best IOL   دکتر سیدمحمد قریشی
دکتر ساسان نیكنام
دکتر محمدرضا صداقت
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر لیلا غیاثیان
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار