جزئیات برنامهکارگاه: Best and Worst Case That I Had in Last Year (Vitreous & retina)
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403
مکان: سالن هگمتانه
اداره کنندگان: دکتر علیرضا خدابنده, دکتر فاطمه بازوند, دکتر زهرا مهدی زاد
     
زمانعنواناعضای پانل
15:30 - 14:00  Best and Worst Case That I Had in Last Year (Vitreous & retina)   دکتر علیرضا لاشیئی
دکتر فرهاد فاضل
دکتر پژواک آزادی
دکتر فاطمه عبدی
دکتر سیدامین نبوی
دکتر عبدالرحیم امینی
دکتر سید مسعود میرقربانی
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار