جزئیات برنامهسمپوزیوم: Considerations in Diagnosis and Management of Different Types of Glaucoma
پنجشنبه ششم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر یداله اسلامی, دکتر قاسم فخرایی, دکتر معصومه سادات معصوم پور
     
زمانعنواناعضای پانل
10:00 - 08:00  Considerations in Diagnosis and Management of Different Types of Glaucoma   دکتر حیدر امینی
دکتر شاهین یزدانی
دکتر علیرضا اسماعیلی
دکتر معصومه سادات معصوم پور
دکتر آزاده دوزنده طبرستانی
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار