جزئیات برنامهکارگاه: Decision Making in Keratoconus
پنجشنبه ششم اردیبهشت 1403
مکان: سالن هگمتانه
اداره کنندگان: دکتر محمود جباروند, دکتر مهرداد محمدپور, دکتر فاطمه علیپور
     
زمانعنواناعضای پانل
10:00 - 08:00  Decision Making in Keratoconus   دکتر محمدرضا صداقت
دکتر افشین لطفی صدیق
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر حسین آقایی
دکتر شهرام بامداد
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار