جزئیات برنامهسمپوزیوم: Decision Making in Horizontal Strabismus
پنجشنبه ششم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر آرش میرمحمد صادقی
     
زمانعنواناعضای پانل
16:00 - 14:00  Decision Making in Horizontal Strabismus   دکتر علیرضا كشتكار جعفری
دکتر ژاله رجوی
دکتر محمدرضا اکبری
دکتر محمدرضا طالب نژاد
دکتر علی اكبر صابرمقدم رنجبر
دکتر دیما عندلیب
دکتر مسعود اقصایی فرد
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار