جزئیات برنامهسمپوزیوم: Ophthalmic Surgeries in Patients with Retinal Vascular Disorders
جمعه هفتم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر هوشنگ فقیهی, دکتر اسماعیل اسعدی خامنه
     
زمانعنواناعضای پانل
10:30 - 08:30  Ophthalmic Surgeries in Patients with Retinal Vascular Disorders   دکتر حمید احمدیه
دکتر حسینعلی شهریاری
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دکتر علی صالحی
دکتر سیدمرتضی انتظاری
دکتر مصطفی فقهی
دکتر علیرضا جوادزاده
دکتر پاشا انوری
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار