جزئیات برنامهسمپوزیوم: Simplifying cataract Surgery ( Update and Pearls For Success)
جمعه هفتم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر حامد قاسمی, دکتر مهران زارعی قنواتی, دکتر احمد معصومی
     
زمانعنواناعضای پانل
13:00 - 11:00  Simplifying cataract Surgery ( Update and Pearls For Success)   دکتر محمدعلی جوادی
دکتر مهدی خداپرست زواره
دکتر افشین لطفی صدیق
دکتر سپهر فیضی
دکتر صادق غفاریان
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر یاسمن هادی
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار