ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سهیلا  ثریا متخصص چشم 28012 ثبت نام قطعی
 2 وفا  ثمره ای متخصص چشم 76605 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:2


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار