ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مهدی  خاتمی متخصص چشم 37364 ثبت نام قطعی
 2 پژمان  خاجویی کرمانی متخصص چشم 127627 ثبت نام قطعی
 3 بهزاد  خادمی متخصص چشم 132032 ثبت نام قطعی
 4 سعید  خامسی دستیار چشم پزشکی 194860 ثبت نام اولیه
 5 عزت دخت  خامسی متخصص چشم 16620 ثبت نام قطعی
 6 عباس  خان نژاد متخصص چشم 32601 ثبت نام قطعی
 7 مهدی  خانلری متخصص چشم 29293 ثبت نام قطعی
 8 امیر  خبری متخصص چشم 28551 ثبت نام قطعی
 9 علیرضا  خجسته باغدار متخصص چشم 28695 ثبت نام قطعی
 10 محمد  خجسته لرزجانی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 11 علیرضا  خدابنده متخصص چشم 96438 ثبت نام قطعی
 12 مهدی  خداپرست زواره متخصص چشم 110247 ثبت نام قطعی
 13 ندا  خدامی متخصص چشم 58839 ثبت نام قطعی
 14 مسعود  خرمی نژاد دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی
 15 مجتبی  خزائی متخصص چشم 134747 ثبت نام قطعی
 16 ساحل  خزائی متخصص چشم 163289 ثبت نام قطعی
 17 صابر  خسروی متخصص چشم 178783 ثبت نام قطعی
 18 کیوان  خسروی فرد متخصص چشم 104609 ثبت نام قطعی
 19 علیرضا  خطائی متخصص چشم 76807 ثبت نام قطعی
 20 فاطمه  خطاوی متخصص چشم 167048 ثبت نام اولیه
 21 شمیلا  خلردی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 22 فرشته  خلیل نژاد متخصص چشم 15291 ثبت نام قطعی
 23 حسن  خلیلی متخصص چشم 97003 ثبت نام قطعی
 24 محمدرضا  خلیلی متخصص چشم 38434 ثبت نام قطعی
 25 الیاس  خلیلی پور متخصص چشم 119174 ثبت نام قطعی
 26 احمدرضا  خلیلیان متخصص چشم 111238 ثبت نام قطعی
 27 پروین  خندان متخصص چشم 112283 ثبت نام قطعی
 28 عاطفه  خندان اپتومتریست ثبت نام قطعی
 29 اردشیر  خورشیدیان متخصص چشم 12901 ثبت نام قطعی
 30 امیرعبداله  خیابانی متخصص چشم 21130 ثبت نام قطعی
 31 مجید  خیرخواه رحیم آباد متخصص چشم 27872 ثبت نام اولیه
 32 سید حسین  خیری متخصص چشم 93630 ثبت نام قطعی
 33 فریده  خیمه کبود دستیار چشم پزشکی 168585 ثبت نام اولیه

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:28


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار