ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 فرشته  رئوفی متخصص چشم 180025 ثبت نام اولیه
 2 منصور  راد دستیار چشم پزشکی 1234567 ثبت نام اولیه
 3 محمدحسین  راسخی نژاد متخصص چشم 26011 ثبت نام قطعی
 4 محمود  رافتی متخصص چشم 37730 ثبت نام قطعی
 5 الهه  رجایی متخصص چشم 141183 ثبت نام قطعی
 6 محمدطاهر  رجبی متخصص چشم 80530 ثبت نام قطعی
 7 ژاله  رجوی متخصص چشم 17614 ثبت نام قطعی
 8 سهیل  رحمانی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 9 سعید  رحمانی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 10 الهام  رحمانی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 11 الهام  رحمانی خواه متخصص چشم 120522 ثبت نام قطعی
 12 نیما  رحمتی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 13 محسن  رحمتی كامل متخصص چشم 56979 ثبت نام قطعی
 14 فرشته  رحمن شناس دستیار چشم پزشکی 179628 ثبت نام اولیه
 15 سعدی  رحمنی دستیار چشم پزشکی 154424 ثبت نام اولیه
 16 حنانه  رحیم زاده اپتومتریست ثبت نام قطعی
 17 فیروزه  رحیمی متخصص چشم 18243 ثبت نام قطعی
 18 فروزان  رحیمی متخصص چشم 101006 ثبت نام قطعی
 19 محمود  رحیمی بشر متخصص چشم 72058 ثبت نام قطعی
 20 سارا  رحیمیان متخصص چشم 73796 ثبت نام قطعی
 21 رضا  رخشان متخصص چشم 70400 ثبت نام قطعی
 22 مهدی  رخصت یزدی متخصص چشم 20600 ثبت نام قطعی
 23 هومن  رزمی متخصص چشم 113145 ثبت نام قطعی
 24 ابوالقاسم  رستگار متخصص چشم 14291 ثبت نام قطعی
 25 نیما  رستگارراد متخصص چشم 116623 ثبت نام قطعی
 26 فاطمه  رستمی مثبت اپتومتریست ثبت نام اولیه
 27 سمیه  رسولی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 28 عبدالخالق  رسولی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 29 ترکیه  رضا دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 30 علیرضا  رضائی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 31 رضا  رضائی متخصص چشم 90167 ثبت نام قطعی
 32 علی اکرم  رضائی متخصص چشم 118797 ثبت نام قطعی
 33 کیوان  رضائی دستیار چشم پزشکی 157834 ثبت نام اولیه
 34 جعفر  رضائی طالقانی متخصص چشم 33542 ثبت نام قطعی
 35 اسماعیل  رضائیان متخصص چشم 67083 ثبت نام قطعی
 36 بهروز  رضاعی متخصص چشم 55685 ثبت نام قطعی
 37 لیلا  رضایی متخصص چشم 110781 ثبت نام قطعی
 38 سعید  رضایی متخصص چشم 107681 ثبت نام قطعی
 39 جهانگیر  رضوانی متخصص چشم 30466 ثبت نام قطعی
 40 علیرضا  رضوی پزشك عمومي 219203 ثبت نام قطعی
 41 میرصدرالدین  رضوی طوسی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 42 نسرین  رفعتی متخصص چشم 47091 ثبت نام قطعی
 43 سید محسن  رفیع زاده متخصص چشم 84299 ثبت نام قطعی
 44 بهمن  رفیعی متخصص چشم 20927 ثبت نام قطعی
 45 علی  رقیبی متخصص چشم 103309 ثبت نام قطعی
 46 محسن  رمضان زاده متخصص چشم 40692 ثبت نام قطعی
 47 فرشید  رمضانی متخصص چشم 112801 ثبت نام قطعی
 48 علیرضا  رمضانی متخصص چشم 32681 ثبت نام قطعی
 49 علی اصغر  رنجبر آرانی متخصص چشم 20166 ثبت نام قطعی
 50 محمدباقر  رهبانی نوبر متخصص چشم 20103 ثبت نام قطعی
 51 محمود  رهرو متخصص چشم 41870 ثبت نام قطعی
 52 امین حسین  رهگذر متخصص چشم 91544 ثبت نام اولیه
 53 سپهر  روزدار متخصص چشم 157339 ثبت نام اولیه
 54 غلامعباس  روستائی متخصص چشم 102535 ثبت نام قطعی
 55 حمید  ریاضی اصفهانی متخصص چشم 132093 ثبت نام قطعی
 56 فیض محمد  ریگی متخصص چشم 21988 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:46


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار