ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 محمدرضا  طالب نژاد متخصص چشم 33459 ثبت نام قطعی
 2 اكرم  طاهربقال متخصص چشم 28316 ثبت نام قطعی
 3 منصور  طاهرزاده متخصص چشم 24408 ثبت نام قطعی
 4 مصطفی  طاهری متخصص چشم 115143 ثبت نام اولیه
 5 سیدمحمدرضا  طاهری متخصص چشم 32634 ثبت نام اولیه
 6 آرش  طاهری متخصص چشم 96469 ثبت نام قطعی
 7 اسما  طاهری دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 8 بهناز  طاهری سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 9 محمد مهدی  طاهریان دستیار چشم پزشکی 204075 ثبت نام اولیه
 10 سیدضیاءالدین  طباطبائی محمدی متخصص چشم 18489 ثبت نام قطعی
 11 زهراالسادات  طباطبائی مهر دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 12 سیدعلی  طباطبایی متخصص چشم 20066 ثبت نام قطعی
 13 سید مهدی  طباطبایی متخصص چشم 140551 ثبت نام قطعی
 14 مهلا  طبسی متخصص سایر رشته ها 29161 ثبت نام قطعی
 15 محمدرضا  طواف زاده متخصص چشم 21768 ثبت نام قطعی
 16 حمیدرضا  طوسی متخصص چشم 30634 ثبت نام قطعی
 17 ادیب  طوسی متخصص چشم 82570 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:13


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار