ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 آرش  غضنفری متخصص چشم 150562 ثبت نام قطعی
 2 رضا  غفاری متخصص چشم 144985 ثبت نام قطعی
 3 مجتبی  غفاری پور متخصص چشم 18640 ثبت نام اولیه
 4 صادق  غفاریان دستیار چشم پزشکی 145695 ثبت نام قطعی
 5 عبدالحسین  غفوریان متخصص چشم 90460 ثبت نام قطعی
 6 سمانه  غلامحسین پور متخصص چشم 161398 ثبت نام قطعی
 7 افسانه  غلامی متخصص چشم 71896 ثبت نام قطعی
 8 كامبیز  غلامین متخصص چشم 20123 ثبت نام قطعی
 9 لیلا  غیاثیان متخصص چشم 92119 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:8


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار