ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 عادله  فائق متخصص چشم 104565 ثبت نام قطعی
 2 محمد  فاتحی متخصص چشم 42710 ثبت نام قطعی
 3 مریم  فارسی متخصص چشم 155059 ثبت نام قطعی
 4 پیروزه  فارسی متخصص چشم 104034 ثبت نام قطعی
 5 امیررضا  فارسیانی متخصص چشم 140623 ثبت نام قطعی
 6 فرهاد  فاضل متخصص چشم 28048 ثبت نام قطعی
 7 محمدرضا  فامیل تخمه چی متخصص چشم 81861 ثبت نام قطعی
 8 عابد  فتاحی متخصص چشم 35227 ثبت نام قطعی
 9 ناصر  فتوحی فیروزآباد متخصص چشم 18229 ثبت نام قطعی
 10 هانیه  فخرالدینی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 11 فخرالدین  فخرایی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 12 قاسم  فخرایی متخصص چشم 64647 ثبت نام قطعی
 13 مجتبی  فدائی متخصص چشم 24346 ثبت نام اولیه
 14 شاهد  فدائی فرد متخصص چشم 119364 ثبت نام قطعی
 15 امیر  فدایی متخصص چشم 73505 ثبت نام قطعی
 16 نینا  فرامرزی متخصص چشم 127512 ثبت نام قطعی
 17 محمدرضا  فرتوك زاده متخصص چشم 22378 ثبت نام قطعی
 18 شیوا  فرج پور ملکی متخصص چشم 134563 ثبت نام قطعی
 19 علی  فرجی آذر دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 20 سیدجعفر  فرجی اسكوئی متخصص چشم 13971 ثبت نام قطعی
 21 آزاده  فرحی متخصص چشم 26693 ثبت نام قطعی
 22 مجید  فرخ قاطع متخصص چشم 67040 ثبت نام قطعی
 23 احمدعلی  فردوسی متخصص چشم 25251 ثبت نام قطعی
 24 حمید  فرزانه دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 25 فرزاد  فرزبد متخصص چشم 107764 ثبت نام قطعی
 26 زهرا  فرزین وش متخصص چشم 124583 ثبت نام قطعی
 27 فرشاد  فرنقی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 28 محسن  فروردین جهرمی متخصص چشم 29982 ثبت نام قطعی
 29 الهام  فروزانفر متخصص چشم 60740 ثبت نام اولیه
 30 مصطفی  فقهی متخصص چشم 29307 ثبت نام قطعی
 31 هوشنگ  فقیهی متخصص چشم 16270 ثبت نام قطعی
 32 آرمان  فكری متخصص چشم 31214 ثبت نام اولیه
 33 محمدرضا  فلاح تفتی متخصص چشم 17801 ثبت نام قطعی
 34 علی  فلاح زاده متخصص چشم 51166 ثبت نام قطعی
 35 محمدرضا  فلاحی متخصص چشم 76869 ثبت نام قطعی
 36 احمد  فهیمی پور متخصص چشم 20020 ثبت نام قطعی
 37 حمید  فودازی متخصص چشم 34487 ثبت نام قطعی
 38 صهبا  فکری متخصص چشم 136548 ثبت نام قطعی
 39 مصطفی  فکور متخصص چشم 170943 ثبت نام اولیه
 40 سپهر  فیضی متخصص چشم 80713 ثبت نام قطعی
 41 محدثه  فیضی متخصص چشم 123391 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:37


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار