ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 یاسمن  هادی متخصص چشم 141834 ثبت نام قطعی
 2 اعظم  هادی دستیار چشم پزشکی 210285 ثبت نام اولیه
 3 منصور  هادی زاده متخصص چشم 30604 ثبت نام قطعی
 4 سیدحسن  هاشمی متخصص چشم 24381 ثبت نام قطعی
 5 امیر حسن  هاشمی دستیار چشم پزشکی 14795 ثبت نام قطعی
 6 مسیح  هاشمی متخصص چشم 22803 ثبت نام قطعی
 7 فاطمه  هاشمی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 8 محمدناصر  هاشمیان متخصص چشم 20670 ثبت نام قطعی
 9 سیدجواد  هاشمیان متخصص چشم 29708 ثبت نام قطعی
 10 سید حسام  هاشمیان متخصص چشم 101818 ثبت نام قطعی
 11 علی  هداوندخانی متخصص چشم 124747 ثبت نام اولیه
 12 اصغر  هدایتی متخصص چشم 18176 ثبت نام قطعی
 13 حسام  هدایتی گودرزی متخصص چشم 125435 ثبت نام قطعی
 14 محسن  هفده تنی متخصص چشم 25943 ثبت نام قطعی
 15 منصور  همایونی متخصص چشم 68431 ثبت نام قطعی
 16 فائزه  همایونی دستیار چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 17 زهره  همتی دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 18 شهریار  هنجنی متخصص چشم 24791 ثبت نام قطعی
 19 هدی  هوشدار تهرانی دستیار چشم پزشکی 202736 ثبت نام اولیه
 20 محمد حسین  هوشنگ جهرمی دستیار چشم پزشکی 163991 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:15


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار