ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 ابوالقاسم  واحدی متخصص چشم 44934 ثبت نام قطعی
 2 زکیه  واحدیان متخصص چشم 118688 ثبت نام قطعی
 3 علی  وادی پور متخصص چشم 40540 ثبت نام قطعی
 4 صدف  واقفی فر متخصص چشم 84735 ثبت نام قطعی
 5 ماهبد  ورزیری متخصص چشم 37589 ثبت نام قطعی
 6 فرشته  ورشوساز اپتومتریست ثبت نام قطعی
 7 آزاده  ورناصری دستیار چشم پزشکی 174131 ثبت نام اولیه
 8 مریم  وزیرنیا متخصص چشم 99834 ثبت نام قطعی
 9 محمد  وشاق متخصص چشم 117437 ثبت نام قطعی
 10 آذردخت  وظیفه شناس متخصص چشم 64201 ثبت نام قطعی
 11 جمشید  وفا متخصص چشم 16972 ثبت نام قطعی
 12 سیدداود  وكیلی متخصص چشم 28980 ثبت نام قطعی
 13 میلاد  ولدپور اپتومتریست ثبت نام قطعی
 14 معصومه  ولی پور متخصص چشم 129467 ثبت نام قطعی
 15 سلیمان  ولیزاده متخصص چشم 24798 ثبت نام قطعی
 16 ریحانه  وهابی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 17 هادی  وکیلی متخصص چشم 129956 ثبت نام قطعی
 18 فاطمه  ویس کرمی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 19 امیررضا  ویسى متخصص چشم 116873 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:17


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار