ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سمیرا  یادگاری متخصص مغز و اعصاب 115990 ثبت نام قطعی
 2 آزاده  یاوری متخصص چشم 152693 ثبت نام قطعی
 3 محمدجواد  یاوری دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 4 محمدرحیم  یاوری نژاد دستیار چشم پزشکی ثبت نام قطعی
 5 حنیف  یحیی پور متخصص چشم 126146 ثبت نام قطعی
 6 مژگان  یزدان پناه اپتومتریست ثبت نام قطعی
 7 شاهین  یزدانی متخصص چشم 66586 ثبت نام قطعی
 8 فروزان  یزدی زاده متخصص چشم 33749 ثبت نام قطعی
 9 حسین  یوردخانی متخصص چشم 28574 ثبت نام قطعی
 10 زانیار  یوسفی متخصص چشم 81670 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:10


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار