برنامه روزانه

چهارشنبه
سيزدهم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 16:00 - 07:30
ثبت نام
   سالن نمایشگاه
 10:00 - 08:00
 دکتر محمدناصر هاشميان
دکتر مهدي خداپرست زواره
 سالن اصلی
 10:30 - 10:00
Opening Ceremony
   سالن اصلی
 11:00 - 10:30
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 12:30 - 11:00
 دکتر حمید ریاضی اصفهانی
دکتر الیاس خلیلی پور
 سالن اصلی
 12:30 - 11:00
 دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر سمیرا یادگاری
دکتر مطهره صادقي
 سالن هگمتانه
 14:00 - 12:30
نماز و ناهار
   سالن غذا خوری
 15:30 - 14:00
 دکتر علي صادقی طاری
دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر محمدطاهر رجبي
 سالن اصلی
 15:30 - 14:00
  علیرضا خدابنده
 سالن هگمتانه
 16:00 - 15:30
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 17:30 - 16:00
 دکتر حيدر اميني
دکتر مونا سيد صفي زاده
دکتر سيد مهدي طباطبايي
 سالن رازی
 17:30 - 16:00
 دکتر زهرا مهدی زاد
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
دکتر سيدعلي طباطبايي
 سالن حافظ
 17:30 - 16:00
 دکتر فاطمه عليپور
دکتر سید حسام هاشمیان
 سالن هگمتانهاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار