برنامه روزانه

پنج شنبه
چهاردهم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:00 - 08:00
 دکتر قاسم فخرايي
دکتر زكیه واحدیان
 سالن اصلی
 10:00 - 08:00
 دکتر فریبا قاسمی
دکتر فاطمه بازوند
 سالن مولوی
 10:00 - 08:00
 دکتر محمود جباروند
دکتر مهران زارعی قنواتی
 سالن هگمتانه
 10:30 - 10:00
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 12:30 - 10:30
 دکتر محمدرضا اكبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
 سالن اصلی
 12:30 - 10:30
 دکتر رضا زارعي
دکتر يداله اسلامي
دکتر علي عظيمي
 سالن مولوی
 12:30 - 10:30
 دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر مهرداد محمدپور
 سالن هگمتانه
 14:00 - 12:30
نماز و ناهار
   سالن غذا خوری
 16:00 - 14:00
 دکتر سيدعلي طباطبايي
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
دکتر مهرناز عتیقه چیان
 سالن اصلی
 16:00 - 14:00
 دکتر محمد زارعی
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
 سالن مولوی
 16:00 - 14:00
 دکتر سيدضياءالدين طباطبائي محمدي
دکتر سيد محسن رفيع زاده
دکتر اميرحسين آقاجاني
 سالن هگمتانه
 16:30 - 16:00
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 19:00 - 16:30
 دکتر اميرهوشنگ بهشت نژاد
دکتر صادق غفاریان
دکتر الیاس خلیلی پور
 سالن هگمتانه
 23:00 - 19:30
جشن شب فارابی
   سالن اصلیاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار