برنامه روزانه

جمعه
پانزدهم ارديبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:00 - 08:00
 دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر محمدرضا مهرابي بهار
 سالن اصلی
 10:00 - 08:00
 دکتر بهرام اشراقي
دکتر فرزاد پاكدل
دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی
 سالن مولوی
 10:30 - 10:00
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 12:30 - 10:30
 دکتر سيدفرزاد محمدي
دکتر حامد قاسمی
دکتر پریسا عبدی
 سالن اصلی
 12:30 - 10:30
 دکتر آرش ميرمحمد صادقي
دکتر بابك معصوميان
 سالن رازیاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار