برنامه روزانه

پنجشنبه
ششم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:00 - 08:00
 دکتر یداله اسلامی
دکتر قاسم فخرایی
دکتر معصومه سادات معصوم پور
 سالن اصلی
 10:00 - 08:00
 دکتر فاطمه بازوند
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
 سالن مولوی
 10:00 - 08:00
 دکتر محمود جباروند
دکتر مهرداد محمدپور
دکتر فاطمه علیپور
 سالن هگمتانه
 10:30 - 10:00
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 12:30 - 10:30
Symposium: Best and Worst Cases in My Practice That I Had in Last Year (Anterior Segment)
 دکتر سیدحسن هاشمی
دکتر سیدفرزاد محمدی
دکتر صادق غفاریان
 سالن اصلی
 12:30 - 10:30
 دکتر رضا زارعی
دکتر زکیه واحدیان
دکتر مهرنوش قاسمی جیردهی
 سالن مولوی
 12:30 - 10:30
 دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر حمید ریاضی اصفهانی
 سالن هگمتانه
 14:00 - 12:30
نماز و ناهار
   سالن غذا خوری
 16:00 - 14:00
 دکتر آرش میرمحمد صادقی
 سالن اصلی
 16:00 - 14:00
 دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
دکتر سیدعلی طباطبایی
 سالن مولوی
 16:00 - 14:00
 دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر سید محسن رفیع زاده
دکتر امیرحسین آقاجانی
 سالن هگمتانه
 16:30 - 16:00
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 19:00 - 16:30
ویدئو ژورنال
   سالن هگمتانه
 23:00 - 19:30
جشن شب فارابی
   سالن اصلیاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار