برنامه روزانه

جمعه
هفتم ارديبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:30 - 08:30
 دکتر هوشنگ فقیهی
دکتر اسماعیل اسعدی خامنه
 سالن اصلی
 10:30 - 08:30
 دکتر ابوالفضل كسائی
دکتر سیدضیاءالدین طباطبائی محمدی
دکتر امیرحسین آقاجانی
 سالن مولوی
 10:30 - 08:30
 دکتر مهدی خداپرست زواره
دکتر سید حسام هاشمیان
 سالن توسکا
 11:00 - 10:30
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 13:00 - 11:00
 دکتر حامد قاسمی
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر احمد معصومی
 سالن اصلی
 13:00 - 11:00
 دکتر مسعود اقصایی فرد
دکتر سمیرا یادگاری
 سالن مولوی
 14:30 - 13:00
نماز و ناهار
   سالن غذا خوریاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار