جزئیات برنامهسمپوزیوم: Decision Making in Inflammation and Infectious Emergency Conditions
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر سیدعلی طباطبایی, دکتر مهرناز عتیقه چیان, دکتر زهرا مهدی زاد
     
زمانعنواناعضای پانل
17:30 - 16:00  Decision Making in Inflammation and Infectious Emergency Conditions   دکتر علیرضا مالكی
دکتر ناصر شعیبی
دکتر صادق غفاریان
دکتر احمد معصومی
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر زهرا مهدی زاد
دکتر آرش میرزایی
دکتر سیدعلی طباطبایی
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار